Algemene Voorwaarden CAP Finlex

Artikel 1: Definities

1.1 C.A.P. Finlex:
C.A.P. Finlex B.V. gevestigd te Den Helder aan de Binnenhaven 20, 1781 BJ.
C.A.P. Finlex gevestigd te Lelystad aan de Borggraaf 21, 8226 TG.
Hierna te noemen C.A.P. Finlex.
1.2 Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon aan wie C.A.P. Finlex enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.
1.3 Opdracht:
De door Opdrachtgever aan C.A.P. Finlex verstrekte Opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een financieel product.
1.4 Financieel Product:
De hypotheek, verzekering, belegging- of spaarrekening of het krediet waarover C.A.P. Finlex zal adviseren en/of bij de afsluiting waarvan C.A.P. Finlex zal bemiddelen.
1.5 Financiële Instelling:
De partij bij wie het financiële product wordt afgesloten.

Artikel 2: Opdracht

2.1 Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en C.A.P. Finlex wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat opdrachtgever deze middels een opdrachtbevestiging schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. C.A.P. Finlex is bevoegd om aan haar verstrekte Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever heeft verstuurd.

2.2 Indien een Opdrachtgever na ondertekening van de opdracht tot dienstverlening deze Opdracht intrekt, is de Opdrachtgever de in de opdrachtbevestiging overeengekomen annuleringskosten en de kosten voor de reeds uitgevoerde aanvullende diensten aan C.A.P. Finlex verschuldigd.
2.3 C.A.P. Finlex behoudt zich het recht om een met de Opdrachtgever afgesproken korting of opslag (in de voor akkoord getekende Opdracht) te corrigeren. Wanneer gedurende het advies- en bemiddelingstraject blijkt dat een afgesproken korting of opslag ten onrechte is toegekend, wordt deze (conform de dan geldende tarieven) gecorrigeerd op de door Opdrachtgever te betalen factuur. 2.4 Alle aan C.A.P. Finlex verstrekte Opdrachten komen uitsluitend tot stand met C.A.P. Finlex en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde bij C.A.P. Finlex werkzame persoon zal worden uitgevoerd.

2.5 Aan C.A.P. Finlex verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van C.A.P. Finlex, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.
2.6 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door C.A.P. Finlex opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn. 2.7 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eigenaren van C.A.P. Finlex en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde eigenaren en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor C.A.P. Finlex werkzaam zijn.

2.8 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door C.A.P. Finlex zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Financiële Instellingen en adviezen C.A.P. Finlex

3.1 Door C.A.P. Finlex namens een Financiële Instelling aan Opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende Financiële Instelling.
3.2 Aan door C.A.P. Finlex gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een Financiële Instelling een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan C.A.P. Finlex een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.
3.3 Door C.A.P. Finlex aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een Financiële Instelling een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan C.A.P. Finlex een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

Artikel 4: Communicatie

4.1 In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan C.A.P. Finlex heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht C.A.P. Finlex heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.
4.2 Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door C.A.P. Finlex verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door C.A.P. Finlex gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte Opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van C.A.P. Finlex het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van Opdrachtgever toegespitst advies betreft.

4.3 Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan C.A.P. Finlex heeft bekend gemaakt, mag C.A.P. Finlex erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.
4.4 Voor wat betreft het ontvangen van informatie over status en voortgang over de opdracht, actuele onderwerpen en nazorgactiviteiten gaat Opdrachtgever er mee akkoord dat C.A.P. Finlex deze bij voorkeur digitaal, via e-mail, aan Opdrachtgever verstrekt.

Artikel 5: Honorarium en betaling

5.1 Het voor haar dienstverlening aan C.A.P. Finlex toekomende honorarium is begrepen in de aan Opdrachtgever door de financiële instelling in rekening te brengen bedragen en\of in door C.A.P. Finlex rechtstreeks aan de Opdrachtgever in rekening te brengen vaste vergoedingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Partijen maken steeds op voorhand afspraken over de hoogte en de vorm van het honorarium. C.A.P. Finlex informeert Opdrachtgever, voor zover van toepassing, voorafgaand aan de totstandkoming van de Opdracht over de samenstelling en het bedrag van

haar honorarium.
5.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend. C.A.P. Finlex is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de Opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de Opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van C.A.P. Finlex beïnvloeden.

5.3 Facturen van C.A.P. Finlex dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door C.A.P. Finlex voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
5.4 Voor zover C.A.P. Finlex namens een Financiële Instelling renten of premies aan Opdrachtgever in rekening brengt, dient Opdrachtgever zich te realiseren dat het niet, of niet tijdig, voldoen van in rekening gebrachte premies en/of rente tot gevolg kan hebben dat de door hem afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico, dan wel kan leiden tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop een afgesloten hypotheek betrekking heeft.

5.5 Verrekening door Opdrachtgever van door C.A.P. Finlex voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door C.A.P. Finlex uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

5.6 Indien Opdrachtgever de door C.A.P. FINLEX in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt Opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan C.A.P. Finlex te voldoen kan C.A.P. Finlex de incassering van haar vordering uit handen

geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van het bedrag waarvan betaling wordt gevorderd, met inachtneming van een minimum van € 40,-, waarover Opdrachtgever BTW verschuldigd is.
5.7 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5.8 Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van C.A.P. Finlex aanleiding geeft, is C.A.P. Finlex bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 6 : Informatie van Opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan C.A.P. Finlex die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen of de vermogenssituatie van Opdrachtgever, dat C.A.P. Finlex haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.

6.2 De opdrachtgever gaat akkoord met inzage in BKR registraties en wordt geacht onderhandse leningen te melden.
6.3 C.A.P. Finlex kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen indien Opdrachtgever het in 6.1 bepaalde strikt naleeft.

6.4 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van C.A.P. Finlex zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is C.A.P. Finlex bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Opdracht.

6.5 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan C.A.P. Finlex verschafte informatie.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van C.A.P. FINLEX

7.1 Iedere aansprakelijkheid van C.A.P. Finlex alsmede van haar bestuurders, eigenaren en haar werknemers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van C.A.P. Finlex wordt uitgekeerd, inclusief het door C.A.P. Finlex te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

7.2 In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van C.A.P. Finlex in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van eigenaren C.A.P. Finlex en haar werknemers beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien C.A.P. Finlex geen honorarium voor haar dienstverlening aan Opdrachtgever in rekening heeft

gebracht, is de aansprakelijkheid van C.A.P. Finlex en de hare beperkt tot de door de Financiële Instelling aan Opdrachtgever in rekening gebrachte premie.
7.3 De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
7.4 C.A.P. Finlex is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
7.5 C.A.P. Finlex is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door C.A.P. Finlex gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door C.A.P. Finlex kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.
7.6 C.A.P. Finlex is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan C.A.P. Finlex verzonden (email)berichten C.A.P. Finlex niet hebben bereikt.
7.7 C.A.P. Finlex is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van C.A.P. Finlex, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.
7.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van C.A.P. Finlex voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.
7.9 Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met C.A.P. Finlex indien C.A.P. Finlex zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 8: Overmacht

8.1 C.A.P. Finlex is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor C.A.P. Finlex redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van C.A.P. Finlex ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
8.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van C.A.P. Finlex geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van C.A.P. Finlex kan worden gevergd.

Artikel 9: Bescherming persoonsgegevens

9.1 Door Opdrachtgever aan C.A.P. Finlex verstrekte persoonsgegevens zullen door C.A.P. Finlex niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht of door haar aan de Opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover C.A.P. Finlex op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

9.2 Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van C.A.P. Finlex, zal C.A.P. Finlex de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 10: Klachteninstituut

10.1 C.A.P. Finlex B.V. Den Helder is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.0009.806 en C.A.P. Foinlex Amsterdam is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening onder nummer 300.012382. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.

10.2 C.A.P. Finlex conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 100.000,= (zegge en schrijven honderdduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft C.A.P. Finlex de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.

Artikel 11: Verval van recht

11.1 Klachten met betrekking tot door C.A.P. Finlex verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van C.A.P. Finlex, te worden ingediend bij C.A.P. Finlex. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op. 11.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde C.A.P. Finlex dan ook in verband met door C.A.P. Finlex verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 12: Diversen

12.1 Op alle door C.A.P. Finlex uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde Opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.
12.2 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen C.A.P. Finlex en Opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

12.3 Uitsluitend op briefpapier van C.A.P. Finlex weergegeven en daartoe bevoegde functionarissen vastgelegde afspraken worden als van C.A.P. Finlex afkomstig erkend.
12.4 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden C.A.P. Finlex slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen C.A.P. Finlex en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

12.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.
12.6 C.A.P. Finlex is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval C.A.P. Finlex tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene

voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door C.A.P. Finlex genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.